Organizing Committee
Prof. M. P. Egorov (Chairman)
Prof. S. G. Zlotin (vice-Chairman)
Prof. A. D. Dilman
Dr. E. S. Degtyareva
Prof. G. A. Gazieva
Dr. I.V. Kuchurov
Dr. I. S. Mashkovskiy
Prof. A. M. Sakharov
Prof. A. Y. Stakheev
Dr. M. A. Syroeshkin
Prof. A. O. Terentev
Prof. A. N. Vereshchagin
Dr. I. A. Yaremenko

Program Committee
Prof. V. P. Ananikov (co-Chairman, Moscow)
Prof. M. P. Egorov (co-Chairman, Moscow)
Prof. G. A. Abakumov (N. Novgorod)
Prof. S. M. Aldoshin (Chernogolovka)
Prof. I. P. Beletskaya (Moscow)
Prof. V. N. Bukhtiyarov (Novosibirsk)
Prof. V. N. Charushin (Ekaterinburg)
Prof. I. L. Eremenko (Moscow)
Prof. V. V. Lunin (Moscow)
Prof. V. I. Minkin (Rostov)
Prof. A. M. Muzafarov (Moscow)
Prof. V. I. Ovcharenko (Novosibirsk)
Prof. O. G. Syniashin (Kazan)
Prof. A. O. Terent'ev (Moscow)
Prof. A. Y. Tsivadze (Moscow)
Prof. M. S. Yunusov (Ufa)